Vedtægter for Brancheforening for Skov-Have-Park forretninger

 

§ 1

 

Navn

Foreningens navn er ”Brancheforening for SKOV-HAVE-PARK forretninger”.

 

§ 2

 

Formål

Foreningens formål er at fremme medlemmernes erhvervsinteresser, herunder særligt:

 

a) at samle virksomheder, hvis primære forretning eller del af forretningen er salg, reparation og service af skov-/have-/parkmateriel i Danmark,

b) at varetage medlemmernes fælles interesser og rettigheder samt styrke sammenholdet blandt skov/have/park-virksomheder i Danmark,

c) at facilitere en fælles optræden i branchespørgsmål af almindelig interesse for medlemmerne, både overfor kunder, leverandører, de offentlige myndigheder, organisationer og lignende,

d) at foranstalte medlemsmøder, hvor branchens forhold drøftes,

e) drive kursusvirksomhed til styrkelse og vedligeholdelse af medlemmernes og disses medarbejderes forretningsmæssige kompetence,

f) at samarbejde om relevante udstillinger, enten som medarrangør eller som medejer af en udstilling,

g) at samarbejde om salgsstatistikker, maskinoversigter og andre branche­mæssige aktiviteter inden for gældende regler, og

h) at medvirke til fremme af god brancheskik og –etik i medlemskredsen, herunder at modvirke illoyal konkurrence og reklame.

 

 

§ 3

 

Optagelse af aktive medlemmer

Som aktive medlemmer kan optages virksomheder, hvis primære forretning eller del af forretningen er salg, reparation og service af skov-/have-/parkmateriel.

Medlemmets/virksomhedens ejer(e)/ledelse må ikke have været under rekonstruktion eller konkurs inden for de seneste 3 år. Bestyrelsen kan dispensere for dette.

  

 

§ 4

 

Optagelse af interessemedlemmer

Som interessemedlem kan optages enkeltpersoner og virksomheder med tilknytning til skov-/have-/parkbranchen, dog undtaget personer og virksomheder, der driver erhvervsmæssig handel med skov-/have-/park materiel.

 

 

§ 5

 

Optagelse af medlemmer

Anmodning om optagelse af aktive medlemmer skal forelægges bestyrelsen, som kan godkende optagelse ved enstemmig beslutning af en fuldtallig bestyrelse.

Godkendes optagelse ikke, kan anmodningen af et medlem forlanges forelagt på foreningens næste ordinære generalforsamling, der ved simpel stemmeflerhed afgør, om optagelsen skal ske.

Medlemskabet træder i kraft, når den optagne har indbetalt kontingent.

Bestyrelsen lader en medlemsfortegnelse udarbejde, hvilken skal indeholde oplysninger om medlemsvirksomhedens navn, adresse, telefon, hjemmeside og e-mailadresse, samt hvem der repræsenterer den enkelte medlemsvirksomhed med bindende virkning i relation til foreningen.

 

 

§ 6

 

Medlemskabets ophør

Udmeldelse skal ske ved brev med afleveringskvittering med mindst tre måneders varsel til en 1. januar.

Bestyrelsen kan indstille til en generalforsamling, at et medlem ekskluderes, såfremt medlemmet inden fristen trods modtaget skriftligt pålæg herom - med angivelse af, at eksklusion kan blive følgen - ikke har overholdt de i § 7 anførte medlemsforpligtelser inden for en frist på en måned fra modtagelse af pålægget.

I fald bestyrelsen indstiller hertil, skal punktet om eksklusion fremgå direkte af indkaldelse og dagsorden, og medlemmet skal indkaldes for at have mulighed for på generalforsamlingen at forklare sig vedr. manglende overholdelse af medlemsforpligtelser.

2/3 af de fremmødte medlemmer kan på en generalforsamling (ordinær eller ekstraordinær) bestemme, at et medlem skal ekskluderes med øjeblikkelig virkning, hvis medlemmets forsvar på generalforsamling ikke viser, at medlemmet enten overholder forpligtelserne eller medfører overholdelse af medlemsforpligtelserne.

En udmeldelse eller eksklusion frigør ikke et medlem for betaling af kontingent for den resterende del af regnskabsåret, ligesom han hæfter forholdsmæssigt for alle økonomiske forpligtelser, der på udmeldelses- respektiv eksklusionstidspunktet påhviler foreningen.

Uanset grunden til medlemskabets ophør, har et (tidligere) medlem, ikke krav på andel i foreningens formue og må ikke anvende eventuelt materiale, der forudsætter medlemskab.

 

 

§ 7

 

Medlemsforpligtelser

Medlemmet må ikke anvende varemærker, som virksomheden ikke har ret til at anvende.

Medlemmet betaler det af generalforsamlingen fastsatte indmeldelsesgebyr og kontingent.

Medlemmet forventes aktivt at deltage i foreningens arbejde, herunder medlemsmøder.

Medlemmet er forpligtet til at fremkomme med oplysninger om sin virksomhed – evt. til neutralt mellemled – som af bestyrelsen skønnes at have almen interesse for foreningens medlemmer – f.eks. statistik.

Optagelseskriterierne i § 3 skal være opfyldt af medlemmet i hele medlemskabets varighed, det vil sige dette også er en del af medlemsforpligtigelserne.

Medlemmet er ligeledes forpligtet til at virke i overensstemmelse med foreningens formål og overholde foreningens regler og vedtagelser.

Medlemmet skal til stadighed opføre sig etisk forsvarligt og korrekt i deres forretningsudøvelse. Foreningen lægger særlig vægt på denne forpligtelse, da foreningen arbejder for at fremme god brancheskik og -etik blandt medlemmerne.

Det er i strid med god brancheskik at tale nedsættende eller give vildledende oplysninger om andre firmaer, enkeltpersoner ansat hos andre firmaer eller andre firmaers produkter.

Der lægges fra foreningens side vægt på at Markedsføringsloven overholdes.

Bestyrelsen udarbejder et etisk regelsæt, som alle medlemmer gøres bekendt med. Overtrædelse af det etiske regelsæt medfører et skriftligt varsel, så medlemmet har mulighed for at rette op på overtrædelsen.

Ekskluderes et medlem, er de øvrige medlemmer forpligtiget til hverken direkte eller indirekte at hjælpe vedkommende til at oppebære fordele eller rettigheder, som gælder for medlemmer.

Passive medlemmer skal overholde de af medlemsforpligtelserne, der er relevante.

 

§ 8

 

Indkaldelse til generalforsamling

Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle foreningens anliggender.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. december og indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelse kan ske per e-mail.

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling sker med angivelse af dagsorden som følger: 

1)      Valg af dirigent.

2)      Formandens beretning.

3)      Aflæggelse af regnskab.

4)      Forelæggelse af budget med forslag til fastsættelse af indmeldelsesgebyr og årskontingent.

5)        Valg af bestyrelsesmedlemmer. Valgperioden er 2 år.

6)        Der vælges 1 suppleant til bestyrelsen. Valgperioden er 1 år.

7)      Valg af revisorer og en revisorsuppleant. Valgperiode for såvel revisor som revisorsuppleant er 1 år.

8)      Forslag fra medlemmer og bestyrelsen.

9)      Eventuelt.

Forslag fra medlemmer og bestyrelsen til behandling på generalforsamlingen skal være foreningens sekretariat i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Sådanne forslag skal udsendes til medlemmerne som tillæg til den udsendte dagsorden. Udsendelse kan ske per e-mail.

Når bestyrelsen finder det nødvendigt, kan den med mindst 8 dages varsel indkalde til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden.

Bestyrelsen er pligtig med samme varsel at indkalde til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden 3 uger efter at have modtaget begæring herom fra mindst 1/3 af medlemmerne.

Begæring og indkaldelse, som kan ske per e-mail, skal angive, hvilke sager der ønskes behandlet.

 

 

§ 9

 

Afholdelse af generalforsamling

På generalforsamlingen har hver virksomhed én stemme. Virksomheden kan lade sig repræsentere ved skriftlig fuldmagt. En gyldig fuldmagt kan overgives til en repræsentant fra virksomheden eller et andet medlem af foreningen.

Alle afstemninger foregår ved håndsoprækning med mindre mindst 3 stemmeberettigede medlemmer forlanger skriftlig afstemning.

Medmindre andet er bestemt i disse vedtægter, afgøres sagerne ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte stemmeberettigede.

Dirigenten sørger for, at der bliver taget beslutningsreferat. Referatet kan udarbejdes af sekretariatet.

 

 

§ 10

 

Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af min. 3 medlemmer og max. 7 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, som sidder for ét år ad gangen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden samt mindst 1 bestyrelsesmedlem er til stede.

Såfremt et bestyrelsesmedlem afgår uden for turnus, indtræder suppleanten automatisk, med evt. ny konstitution.

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

Bestyrelsesformanden sørger for, at der ved hvert bestyrelsesmøde bliver taget beslutningsreferat.

Indkaldelse til møde samt udsendelse af referat kan fremsendes per e-mail.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen er ulønnet. Foreningen afholder dog udgifter til rejser, hotelophold og fortæring samt kørselsgodtgørelse efter statens takster.

 

 

§ 11

 

Sekretariatet

Bestyrelsen ansætter et sekretariat, der på bestyrelsens ansvar forestår det daglige arbejde.

 

 

§ 12

 

Medlemsmøder

Bestyrelsen indkalder til medlemsmøder så ofte, den finder det fornødent, eller når mindst 4 medlemmer af foreningen forlanger det.

Indkaldelse sker så vidt muligt skriftligt med mindst 8 dages varsel, og kan ske per e-mail.

 

 

§ 13

 

Regnskabsår og revision

Regnskabsåret løber fra den 1. september til den 31. august

Foreningens årsrapport skal revideres af en eller to registrerede eller statsautoriserede revisorer, der vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 

På den ordinære generalforsamling vælges desuden blandt medlemmerne 1 revisor samt 1 revisorsuppleant til at gennemgå de af den af generalforsamlingen antagne statsaut./registrerede revisors reviderede regnskaber og kontrollere foreningens beholdninger.

Til de to valgte medlemmer ydes dækning af udgifter og kørselsgodtgørelse, som for bestyrelses- og udvalgsmedlemmer.

 

 

§ 14

 

Vedtægtsændringer og foreningens ophævelse

Gennemførelse af vedtægtsændringer eller eventuel ophævelse af foreningen, kræver vedtagelse på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

På generalforsamlingen (ordinær eller ekstraordinær) skal mindst 2/3 af de stemmeberettigede repræsenterede medlemmer stemme for, idet det dog samtidigt gælder, at mere end 1/2 af samtlige stemmeberettigede medlemmer skal være repræsenteret på generalforsamlingen, eventuelt ved fuldmagt.

Skulle generalforsamlingen i henhold hertil ikke være beslutningsdygtig, indkalder bestyrelsen til ny generalforsamling med 14 dages varsel til afholdelse inden 1 måned. Denne generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal, og ændringen eller ophævelsen kan gennemføres, når 2/3 af de stemmeberettigede stemmer herfor.

I tilfælde af foreningens opløsning skal den beslutningsdygtige generalforsamling afgøre ved hvem og på hvilken måde dens forpligtelser skal afvikles, og hvorledes man skal forholde sig med foreningens eventuelle formue.

--oo0oo--

 

Vedtaget på stiftende generalforsamling i Kolding den 8. november 2016 med ændringer på generalforsamlingen i:

Kolding den 4. november 2021
Kolding den 6. marts 2018

Træder i stedet for tidligere vedtægter.